(gäller fr.o.m. 2020-03-20)

1. Allmänt

Terrabit Sverige ( Terrabit), org.nr. 720406-0078, är ett webbyråföretag som träffat avtal med ett antal företagare av skilda slag i Sverige. Terrabit har genom dessa avtal erhållit en rätt att i eget namn presentera, förmedla och sälja värdebevis och presentkort avseende de erbjudande som presenteras på Terrabits hemsida. Genom nyttjande av Terrabits hemsida godkänner du dessa allmänna villkor.

2. Köpvillkor

2.1 Köp

Det är tryggt att handla av Terrabit, som kund omfattas du av KonsumentköplagenKonsumenttjänstlagen och Distansköpslagen. Köp kan göras via Terrabits hemsida, genom att ringa kundtjänst och i Terrabits webbutik. Du behöver vara myndig eller inneha målsmans godkännande för att handla av Terrabit. Köp får inte göras i annan persons namn utan dennes medgivande.

2.2. Betalning

Samtliga betalningar på Terrabits hemsida görs genom Nets betaltjänster. När du handlar eller lämnar information i Terrabits kassa godkänner du Nets vilkor. I samarbete med Nets erbjuder vi fakturabetalning, delbetalning, kortbetalning och banköverföring. Vilken information du behöver ange för att bli identifierad i Nets Checkout kan variera mellan olika köptillfällen. Kreditupplysningar görs aldrig direkt i Nets Checkout utan vid behov beroende på valt betalningsalternativ. Nets kreditupplysningar påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra, tex banker, som begär kreditupplysningar.

2.3 Leverans

På Terrabits webbsida gäller bara elektronisk leverans till er e-postadress utan extra kostnader

2.4 Priser och moms

Terrabits värdebevis och presentkort betraktas som flerfunktionsvouchers och försäljningen sker därför med 0 % moms om inget annat anges, samtliga priser anges i SEK. Företag och organisationer som behöver redovisa moms kan efter utförandet av vald upplevelse få ett kvitto med aktuell moms. Terrabit reserverar sig för eventuella fel och förbehåller sig rätten att ändra priser.  

3. Din beställning

3.1 Värdehandlingar

Terrabit säljer värdebevis för upplevelser eller presentkort på en valör för köp i någon av Terrabits egna försäljningskanaler. Värdebevisen är flerfunktionsvouchers och endast förslag på specifika företag som erbjuder. Värdebevis och presentkort är värdehandlingar och utan dessa handlingar kan du inte utnyttja upplevelsen/köp du valde. Som kund ansvarar du för din värdehandling. Om du förlorat din värdehandling är du välkommen att kontakta Terrabit, du behöver då ett kvitto eller ordernummer.

3.2 Giltighetstid

Värdebevis och presentkort har en giltighetstid som varierar antal dagar eller månader från köptillfället. Varje företagare uppger hans villkor på varje värdecheck/presentkort. För värdebevis innebär det att du har X dagar/månader på dig att boka in din upplevelse. Om du inte har bokat tid inom värdehandlingens giltighetstid anses den förbrukad. Ett presentkort/värdebevis som har passerat giltighetsdatum kan ej förlängas eller användas som betalningsmedel.

4. Utförande av upplevelse

4.1 Bokningsvillkor

Upplevelser erbjuds alltid på utvalda tider och behöver därför förbokas, bokning kan endast göras med giltigt värdebevis. Har du ett presentkort så väljer du först en upplevelse, du får då ett värdebevis för den upplevelsen. På vår hemsida hittar du information om varje upplevelses tillgänglighet, restriktioner och annan viktig info. Terrabit rekommenderar att detta kontrolleras innan köp och bokning.

Det kan hända att en upplevelse måste ställas in med kort varsel till följd av anledningar utom arrangören och Terrabits kontroll, exempelvis p.g.a. dåligt väder, epidemiavbrott eller tekniska problem. Vid inställd upplevelse till följd av oförutsedda händelser kommer Terrabit och arrangören att meddela dig så snart som möjligt, vänligen uppmärksamma att då detta ligger utom Terrabits och arrangörens kontroll kan Terrabit inte garantera att information om inställd upplevelse ges i god tid innan den bokade tiden för utförande.  Terrabit ersätter inte och ska inte hållas ansvarig för eventuella merkostnader som kan ha uppkommit som en följd av en upplevelse. När du bokat din upplevelse föreligger ett separat avtal mellan dig och arrangören och du är ansvarig för att kontrollera detta.

4.2 Utförande

När du bokat din upplevelse föreligger ett separat avtal mellan dig och arrangören. Det innebär att arrangörens villkor för utförande gäller, du är ansvarig för att informera dig om och följa dessa för att utföra upplevelsen. Om dessa inte efterföljs gäller arrangörens villkor och regler och ditt värdebevis räknas som förbrukat. Vid utförandet ska du ta med ditt värdebevis för upplevelsen, det fungerar som din biljett för utförande av din bokade upplevelse.

4.3 Reklamationer och ansvar

Terrabit ansvarar inte för skador, förluster (varken direkta eller indirekta) eller andra olägenheter som kan härledas till genomförandet av, eller har annan koppling till, upplevelsen. Terrabit ersätter inte och ska inte hållas ansvarig för eventuella merkostnader som kan ha uppkommit som en följd av en upplevelse.
Upplevelserna som säljs via Terrabit genomförs av utvalda arrangörer/företagare vilka genom avtal ska utföra och uppfylla de kvalitetskrav som Terrabit ställer. Med detta avses att Terrabit ansvarar på sätt som anges i dessa Allmänna villkor. Eventuella klagomål och synpunkter på utförandet av upplevelsen ska i möjligaste mån hanteras direkt med arrangören. Oavsett vem som bär ansvaret för ett klagomål välkomnar Terrabit alltid återkoppling gällande upplevelserna. Om du vill reklamera din upplevelse då måste du vända dig endast till arrangören/företagaren som din värdecheck/presentkort är avsedd till.

Vid eventuell tvist gällande reklamationsärende följer Terrabit Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Vid tvist som uppstått i samband med e-handel från annat EU-land hänvisar vi till EU:s onlineplattform för gränsöverskridande e-handel som finns på https://webgate.ec.europa.eu/odr

.

4.6 Force Majeure

Terrabit är befriat från ansvar gentemot dig om Terrabit förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet utanför Terrabits kontroll eller förmåga som Terrabit inte skäligen kunnat förväntas förutse, och vars följder Terrabit inte heller skäligen skulle kunna ha undvikit eller övervunnit, eller om Terrabit förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, epidemi, pandemi, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse, fel i extern teleförbindelse eller liknande omständigheter.

5. Information och reservationer

5.1 Presentationer

De texter, bilder och filmer som beskriver upplevelserna avser att i så hög grad som möjligt återspegla det du ska få uppleva. Då Terrabit samlar ett stort antal upplevelser och arrangörer över hela Sverige vill Terrabit dock reservera sig för att text, bild och film beskriver upplevelserna generellt och att variationer kan förekomma mellan olika arrangörer och orter där en upplevelse erbjuds. Terrabit reserverar sig för eventuella felaktigheter på såväl hemsidan som i tryckt material.

5.2 Immateriella rättigheter

Terrabit äger rätt till all mjukvara, databaser, register, texter, bilder och logotyper som används av Terrabit. Om du önskar använda sådant material krävs först Terrabits uttryckliga godkännande.

5.3 Ändringar 
Terrabit äger rätt att utan förvarning, oaktat anledning, ändra dessa Allmänna villkor utan föregående avisering. Eventuella ändringar träder i kraft så snart de blivit tillgängliga på den här sidan. Du uppmanas därför att hålla dig uppdaterad vad gäller de Allmänna villkoren.

6. Personuppgifter och sekretess

6.1 Personuppgifter

När du är kund hos Terrabit samlas personuppgifter in i syfte att göra Terrabits tjänster bättre anpassade för dig. Alla uppgifter behandlas enligt den svenska PUL (personuppgiftslagen) och från och med 2018-05-25 den
EU-gemensamma GDPR (General Data Protection Regulation) som ersätter PUL. Genom att använda Terrabits tjänster samtycker du till att uppgifter samlas in. Terrabit kommer inte att sälja, leasa eller byta de personuppgifter som du uppger i samband med användande av Terrabits tjänster. Terrabit kan lämna ut personuppgifter till andra företag utan ditt tillstånd, om det krävs enligt lagstiftning eller kallelse till domstol, för att samarbeta med myndigheter i brottsundersökningar, samt för att upprätthålla eller skydda Terrabits egendom eller kontraktsrättigheter. Terrabit kan även lämna ut personuppgifter till kontrakterade arrangörer i syfte att underlätta bokning och/eller utförande för dig som kund. Terrabit förbehåller sig rätten att överföra dina personuppgifter i samband med försäljning eller överlåtelse av hela eller delar av verksamheten eller tillgångarna. Du har rätt att begära ett registerutdrag över vilken information som finns lagrad om dig och Terrabit justerar felaktig information vid behov. På begäran kan Terrabit radera dina uppgifter från det interna systemet.

6.2 Meddelanden

Det kan hända att Terrabit skickar meddelanden till dig om dina
beställningar eller för att svara på dina frågor. Terrabit skickar vid vissa
tillfällen också meddelanden med information och specialerbjudanden om
produkter och tjänster som du kan ha intresse av, såvida du inte uppgivit att du vill avstå från att få sådana erbjudanden.

 6.3 Cookies

En förutsättning för att kunna använda Terrabits webbplats är att du
accepterar användandet av så kallade cookies. Det är en standardiserad
teknologi som nästan alla hemsidor använder sig av idag. Dessa cookies används för att du ska kunna utföra dina beställningar på ett enkelt och smidigt sätt och försvinner när du loggar ut ur tjänsten eller stänger din webbläsare. Om du inte vill acceptera användande av cookies kan du göra inställningar via din webbläsares säkerhetsinställningar. Observera att ett nekande till användning av cookies medför att vissa funktioner inte kommer att fungera fullt ut.

6.4 Skyddad information

Det är viktigt för Terrabit att du känner dig trygg i användandet av
tjänsterna. För att kunna förhindra obehörig tillgång, se till att
informationen är korrekt och garantera att uppgifterna används på rätt sätt har Terrabit implementerat vissa fysiska, elektroniska och förvaltande
säkerhetsrutiner för att skydda informationen som samlas in online. Terrabit skyddar uppgifterna i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och -rutiner, som exempelvis Secure Sockets Layer (SSL) och utvärderar ständigt ny teknik som är avsedd att skydda information. Terrabits medarbetare är utbildade för att förstå och följa dessa rutiner för behandling av uppgifter och informerar alla anställda om sekretessavtal, rutiner och riktlinjer.